รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2548 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
"Book - “Phra Samutkote” in 6 books of which all pages continue folded. Size average 36x11 cm., thickness 5 cm. Good condition. Inspection suggested. F.(6) "
"หนังสือ - “พระสมุทรโฆษ” แบ่งเป็น 6 เล่ม ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อย ขนาดเฉลี่ย 36x11 ซม., หนา 5 ซม. สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(6) "

Auction Result for LOT NO:1:   unsold

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
"Book - 1899 (R.S.118)”Flag Regulations For The Kingdom of Siam” by Government of Siam. Hardbound cover in red with Coat of Arms and 3-language texts in gilt, size 22.5x29 cm. Text in Siamese, English and German with 16 colour illustrations. Contents about the regulation of Thai's flag. Good condition but the binding thread torn. Very interesting. (1)"
หนังสือ - 2442 (ร.ศ. 118) “พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม” โดยรัฐบาลสยาม ปกแข็งสีแดงพิมพ์ตราแผ่นดินและอักษรสามภาษาด้วยสีทอง ขนาด 22.5x29 ซม. เป็นภาษาไทย อังกฤษ และเยอรมัน พร้อมรูปสี 16 ภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธงสยาม สภาพดีแต่ด้ายที่เย็บขาด น่าสนใจมาก . (1)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 17.5x27 cm., thickness 6 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 17.5x27 ซม. หนา 6 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 17.5x27 cm., thickness 6 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 17.5x27 ซม. หนา 6 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 32000

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 4 books, 1 Tourism Authority of Thailsnd's magazine Volume 49 No. 5 December 2551, 1 set of greeting cards and 1 set of 5 DVD titled “The King of Thai People” pictures taken during the exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne. Books included “Nua Klao Chao Thai (The King of Thai People)” published on the occasion of 60th Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne; “29 Kings of the World” Both softbound and hardbound cover. Text in Thai with colour illustrations. Size 19x24 cm. - 26x31 cm. Inspection suggested. (1 lot) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม, วารสาร อสท ปี 49 ฉบับที่ 5 ธันวาคม 2551 จำนวน 1 ฉบับ , บัตรอวยพร 1 ชุด และ DVD 1 ชุด 5 แผ่น DVD ชื่อว่า “เหนือเกล้าชาวไทย” ภาพจากงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หนังสือประกอบด้วย “เหนือเกล้าชาวไทย” จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี; “29 ราชันย์” มีทั้งปกอ่อนและปกแข็ง เป็นภาษาไทยมีภาพสีประกอบ ขนาด 19x24 ซม. - 26x31 ซม. ควรตรวจสอบ (1 lot) "

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 2600

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 6 books included 1. 1920 “Ladder of Teaching How to Read English Vol. 1”; 2. 1932 “Guideline of Teaching Weapons”; 3. 1936 “Miscellaneous Knowledge Text Book”; etc. Hardbound or softbound cover, size average 13.5x19 cm., text in Thai. Good condition. F.(6)"
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือรวม 6 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2463 “บันไดแบบสอนอ่านอังกฤษ เล่ม 1”;2. 2475 “แนวสอนศาตราวุธวิทยา”; 3. 2479 “ตำราเกร็ดความรู้เบ็ดเตล็ด”; เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาดเฉลี่ย 13.5x19 ซม., เป็นภาษาไทย สภาพดี F.(6)"

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Book- “Description of Good Elephant” in Thai text. Size 36x12 cm., thickness 1 cm. All pages continue folded book. Good condition. Inspection suggested. F.(1)"
"หนังสือ- “ตำราลักษณะช้างดี” เป็นภาษาไทย ขนาด 36x12 ซม., หนา 1 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อย สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1)"

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book & Magazine - Lot of 2 books and 2 magazines. Books included “Photos That Brighten Our Days” by Anek Navikmool and ThongChai Likitpornsawan, text in Thai in related to Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit, still in original packaging; and “German Cathedrails” with text in English and B&W illustrations. Both books in hardbound cover. Magazines included “Collection & House” Vol. 3 No. 16 in softbound cover and Vol. 3 Special Issue in hardbound cover. Size average 22x31 cm. Good condition. (4) "
หนังสือและนิตยสาร - กลุ่มหนังสือ 2 เล่มและนิตยสาร 2 เล่ม หนังสือประกอบด้วย “ปรีดิฉายาลักษณ์” โดยเอนก นาวิกมูล เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และ “German Cathedrails” เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบขาวดำ หนังสือทั้งสองเล่มปกแข็ง นิตยสาร “คอลเล็คชั่นแอนด์ เฮ้าส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ปกอ่อน และปีที่ 3 ฉบับพิเศษ ปกแข็ว ขนาดโดยเฉลี่ย 22x31 ซม. สภาพดี (4)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book : 1829 “History of the Life and Voyages of Christopher Columbus” by Washington Irving in 4 Volumes, printed by Jules Didot, Senior. Hardbound cover, size 11x18 cm. Text in English. Vol. 1 472 pages with map, Vol. 2 516 pages, Vol. 3 434 pages, and Vol. 4 513 pages. Good condition. According to owner, these books are 1st Paris Edition 1829. Inspection suggested. (4)"
"หนังสือ : 1829 “History of the Life and Voyages of Christopher Columbus” โดย Washington Irving รวม 4 เล่ม พิมพ์โดย Jules Didot, Senior ปกแข็ง ขนาด 11x18 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ เล่มที่ 1 หนา 472 หน้าพร้อมด้วยแผนที่, เล่มที่ 2 หนา 516 หน้า, เล่มที่ 3 หนา 434 หน้า, และเล่มที่ 4 หนา 513 หน้า สภาพดี เจ้าของบอกว่า หนังสือทั้งหมดพิมพ์ครั้งแรกของปารีส ปี 1829 ควรตรวจสอบ (4)"

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 2700

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 7400   Approx: € 185  Download Blank POST-BID
"Book : 1967 Bibliotheca Indosinica by Henri Cordier Vol. I, II and IV published by Burt Franklin, New York. Hardbound cover, size 17x26 cm. Text in French without illustrations. Important reference Burma, Siam, Laos and Cambodia. Good condition. Inspection suggested. (3) "
"หนังสือ : 1967 Bibliotheca Indosinica โดย Henri Cordier เล่มที่ I, II และ IV พิมพ์โดย Burt Franklin, New York ปกแข็ง ขนาด 17x26 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศสไม่มีภาพประกอบ Text in French without illustrations. เอกสารอ้างอิงที่สำคัญของ พม่า สยาม ลาวและกัมพูชา สภาพดี ควรตรวจสอบ (3) "

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Book : Lot of 3 books included 1. 1899 “Village Life in China” by Arthur H. Smith, 360 pages; 2. 1927 “Gessar Khan” by Ida Zeitlin, 203 pages; and 3. 1936 “Through Forbidden Tibet” by Harrison Forman, 284 pages. Hardbound cover, size 14x21 cm. - 20x26 cm. Text in English with illustrations. Good condition. Inspection suggested. (3)"
หนังสือ : กลุ่มหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย1. 1899 “Village Life in China” โดย Arthur H. Smith หนา 360 หน้า; 2. 1927 “Gessar Khan” โดย Ida Zeitlin หนา 203 หน้า; และ 3. 1936 “Through Forbidden Tibet” โดย Harrison Forman หนา 284 หน้า ปกแข็ง ขนาด 14x21 ซม. - 20x26 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ สภาพดี ควรตรวจสอบ (3)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book : Lot of 3 books included 1. 1911 “Seventeen years Among the Sea Dyaks of Borneo” by Edwin H. Gomes, 343 pages; 2. 1913 “The Gorgeous East” by Frank Elias, 221 pages; and 3. 1934 “Touching the Orient” by Sacheverell Sitwell, 88 pages. All 1st printing, hardbound cover and size average 15x22 cm. Text in English with illustrations. Good condition. Inspection suggested. (3) "
หนังสือ : กลุ่มหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย1. 1911 “Seventeen years Among the Sea Dyaks of Borneo” โดย Edwin H. Gomes หนา 343 หน้า; 2. 1913 “The Gorgeous East” โดย Frank Elias หนา 221 หน้า; และ 3. 1934 “Touching the Orient” โดย Sacheverell Sitwell หนา 88 หน้า ทุกเล่มพิมพ์ครั้งแรก ปกแข็ง และขนาดเฉลี่ย 15x22 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ มีภาพประกอบ สภาพดี ควรตรวจสอบ (3)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 2200

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book : Lot of 4 books included 1. 1877 “Bagh O Bahar” by Edward B. Eastwick, 1st Edition 255 pages; 2. 1882 “Adventures of Two Youths in a Journey to Ceylon and India” by Thomas W. Knox, 1st Edition 483 pages; 3. 1888 “The Book of Love” by Sir Edwin Arnold, 2nd Edition 211 pages; and 4. 1903 “Stoddard's Lectures” by John L. Stoddard, limited edition, 335 pages and colour plates. Hardbound cover, size 14x20 cm. - 19x26 cm. Text in English with illustrations. Good condition. Inspection suggested. (4) "
"หนังสือ : กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1877 “Bagh O Bahar” by Edward B. Eastwick, พิมพ์ครั้งแรก หนา 255 หน้า; 2. 1882 “Adventures of Two Youths in a Journey to Ceylon and India” โดย Thomas W. Knox, พิมพ์ครั้งแรก หนา 483 หน้า; 3. 1888 “The Book of Love” โดย Sir Edwin Arnold, พมิพ์ครั้งที่ 2 หนา 211 หน้า; และ 4. 1903 “Stoddard's Lectures” โดย John L. Stoddard, พิมพ์จำนวนจำกัด หนา 335 หน้าและเพลทสี ปกแข็ง ขนาด 14x20 ซม. - 19x26 ซม. เป็นภาษาอังกฤษพรอ้มภาพประกอบ สภาพดี ควรตรวจสอบ (4) "

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Book: Lot of 5 books included 1.1909 “Portugal” by Agnes M. Goodall, 88 pages; 2. 1910 “Russia” by L. Edna Walter;, 88 pages 3. 1920 “The Last Home of Mystery” by E. Alexander Powell, 332 pages; 4. 1927 “Llama Land” by Anthony Dell;, 192 pages and 5. 1960 “Mistapim In Cambodia” by Christopher Pym, 248 pages. All books are 1st Edition, hardbound cover and size 14x20 cm., - 20x26 cm. Text in English with B&W or colour illustrations. Good condition. Low starting price only 500THB/book. Inspection suggested. (5) "
"หนังสือ: กลุ่มหนังสือ 5 เล่ม ประกอบด้วย1.1909 “Portugal” โดย Agnes M. Goodall หนา 88 หน้า; 2. 1910 “Russia” โดย L. Edna Walter หนา 88 หน้า; 3. 1920 “The Last Home of Mystery” โดย E. Alexander Powell หนา 332 หน้า; 4. 1927 “Llama Land” โดย Anthony Dell หนา 192 หน้า ; และ 5. 1960 “Mistapim In Cambodia” โดย Christopher Pym หนา 248 หน้า ทุกเล่มพิมพ์ครั้งแรก ปกแข็ง ขนาด14x20 ซม., - 20x26 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ มีภ่าพประกอบขาวดำหรือสี สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำเพียงเล่มละ 500 บาท ควรตรวจสอบ (5) "

Auction Result for LOT NO:14:   unsold

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 5 mourning books of Major General Thaweevong Thawanasak (M.R. Chalermlappon Thaveewong). Each book different article such as Ramayana by Mr. Suporn Ponshewin, Legend of Royal Urn, Legend of Royal Decorative Order, Royal Wedding and Royal Coronation, etc. All softbound cover. Size 17x23cm.-18x26cm. Text in Thai with illustrations. Fine condition. Inspection suggested. F.(5)"
หนังสือ - หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) จำนวน 5 เล่มแตกต่างกัน แต่ละเล่มมีบทความน่าสนใจ เช่น รามายณ โดยนายสุภร ผลชีวิน ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. 2493 และเรื่องบรมราชาภิเษก ปกอ่อนทั้งหมด ขนาด 17x23ซม.-18x26ซม. เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(5)

Auction Result for LOT NO:15:   unsold

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Books & Magazines - Lot of books and magazines in total of over 90 copies in related to H.M. King Bhumibol and Queen Sirikit included various interesting books such as Royal Photographs Gallery And The Royal Activities of H.M. the King; 1985: 5 December Majaraj; Photo- Gallery of Their Majesties' royal visit to U.S.A. and Europe; National Mother Day 12 August,; Dichan Magazines; etc. Inspection suggested. (90+)"
หนังสือและนิตยสาร - กลุ่มหนังสือและนิตยสารรวมกว่า 90 เล่มเกี่ยวเนื่องกับในหลวงและพระราชินีอย่างเช่น ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจ; 2528: 5 ธันวา มหาราช; ประมวลภาพ เสด็จฯ เยือนสหรัฐ-ยุโรป รวม 3 ประเทศ; วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม; นิตยสารดิฉัน; เป็นต้น ควรตรวจสอบ (90+)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 1996 “Pra Maha Chanok”, small size book total 2 books, pink cover and blue cover, excellent condition. (2)"
หนังสือ 2539 “พระมหาชนก” เล่มเล็กจำนวน 2 เล่ม ปกสีชมพูและปกสีฟ้า สภาพสวยมาก พร้อมกล่องกระดาษแข็ง (2)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 1996 “Pra Maha Chanok”, small size book total 2 books, pink cover and blue cover, excellent condition. (2)"
หนังสือ 2539 “พระมหาชนก” เล่มเล็กจำนวน 2 เล่ม ปกสีชมพูและปกสีฟ้า สภาพสวยมาก พร้อมกล่องกระดาษแข็ง (2)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1945 Lot of 2 World War II Aerial Propaganda Leaflet, dropped by the Allies over Thailand. One printed in 6 languages reading “War in Europe is over Japan stands alone”. Another” printed in 8 langauges reading “Japnese surrendered”. Scarce for this excellent condition, size average 16x11cm. VF(2)"
2488 ใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายพันธมิตรสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทิ้งลงมาจากเครื่องบิน ใบแรกพิมพ์ 6 ภาษา อ่านได้ว่า”สงครามในยุโรปสงบแล้ว คงเหลือญี่ปุ่นสู้อยู่เดี่ยว” อีกใบหนึ่งพิมพ์ 8 ภาษา อ่านได้ว่า “ญี่ปุ่นยอมจำนน “. หายากในสภาพดีมาก ขนาดเฉลี่ย 16x11 ซม. VF(2)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Cigarette Cards - “National Flags and Arms” set of 50 cards but 2 missing, issued by John Player & SonsCo., Ltd. Fine. F.(48)"
"รูปยาซิกาเร็ท - ชุด “National Flags and Arms” ชุด 50 ใบ ขาดไป 2 หายไป ออกโดยบริษัท John Player & SonsCo., Ltd. สภาพดี F.(48)"

Auction Result for LOT NO:20:   unsold

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Cigarette cards: Group of old cigarette collectibles, 4 different fabric pieces, 21x13cm., 21x14 cm., 21x13cm. and 21.5x13.5 cm., nice colourful group, scarce. Group of old cigarette 14 cards, one duplicate. And also 10 CHOCOLAT PUPIER relating to Siam, one duplicate. Very nice colourful group. F.(28)"
"กลุ่มสิ่งสะสมยาซิกาแรต: ภาพธงช้างสยาม ทำด้วยผ้าสักหลาด จำนวน 4 ผืน แตกต่างกัน ขนาด 21x13ซม., 21x14 ซม, 21x13ซม. และ 21.5x13.5 ซม. สภาพสวย หายาก กลุ่มรูปยาซิกาแร็ต ภาพธงชาติไทยจำนวน 14 ใบ มีซ้ำหนึ่งใบ นอกจากนี้ยัง รูปยาซิกาเรตการ์ด “Edite par Le CHOCOLAT PUPIER” 10 ใบ เกี่ยวกับไทย มีซ้ำหนึ่งใบ สีสันสวยมาก F(28)"

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 4900

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Cigarette cards: Lot of 2 cigarette cards issued by different manufacturer included the Nugget polish Co., Ltd. and Chocolat et Cacao Lejet Trieste. Very nice. F.(2)"
"รูปยาซิกาเรตการ์ด: กลุ่มรูปยาซิกาเรตการ์ด 2 แผ่นออกโดยโรงงานแตกต่างกัน ได้แก่ Nugget polish Co., Ltd. และ Chocolat et Cacao Lejet Trieste. สีสันสวยงาม F.(2)"

Auction Result for LOT NO:22:   unsold

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 7 official documents from several government office such as Ministry of Foreign Affairs, the Siamese Legation of London, His Majesty the King's Personal Affairs in period of R.S. 114 (A.D. 1895) to B.E. 2477 (A.D. 1934). Mostly fine but some minor faults. Inspection suggested. F.(7)"
"เอกสาร - กลุ่มเอกสารทางราชการ 7 ฉบับออกโดยหลายหน่วยราชการเช่น ศาลาว่าการต่างประเทศ, สถานทูตสยามประจำลอนดอน ในช่วงปี ร.ศ. 114 (ค.ศ. 1895) ถึง พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) ส่วนใหญ่สภาพดีแต่มีตำหนิบ้าง ควรตรวจสอบ F.(7)"

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Document: Lot of 2 certificates included 1928 Certificate of Merit issued by Assumption Convent School size 23x25.8 cm. Another 1943 Ministry of Education's Certificate of Secondary School size 25x35 cm. signed by M.L. Pin Malakul and his official seal. Both torn and minor fault while the former with 1 small hole. Very interesting and rare. (2)
เอกสาร: กลุ่มเอกสาร 2 ฉบับ ประกอบด้วยประกาศนียบัตร มัธยม 7 ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในปี พ.ศ.2471 ขนาด 23x25.8ซม. และประกาศนียบัตรสอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2486 ขนาด 25x35ซม. มีลายเซ็นของหม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล อธิบดีกรมสามัญศึกษาพร้อมตราประทับ ทั้งสองมีรอยขาดและชำรุดที่ขอบ ใบแรกมีรูเล็กๆ 1 รู น่าสนใจมากและหายาก (2)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Invitation Card 1921: Official invitation card for dinner on 3 December 1921 at Scout's club in Nakorn Rajsima. Hardcard with gilt rim size 20x12.5 cm. VF.(1)
บัตรเชิญ: บัตรเชิญรับประทานอาหารเย็น วันที่ 3 ธันวาคม 2464 ณ สโมสรเสือป่า จังหวัดนครราชสีมา กระดาษแข็งขอบสีทอง ขนาด 20x12.5 ซม. VF.(1)

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Invitation card - Lot of 9 invitation cards various occasions included marriage, 6th cycle birthday, etc. Size 9x13 cm. - 12x17 cm. Very interesting. Inspection suggested. F.(9)"
บัตรเชิญ - กลุ่มบัตรเชิญจำนวน 9 ใบในโอกาศต่างๆ เช่น งานแต่งงาน อายุครบ 6 รอบ เป็นต้น ขนาด 9x13 ซม. - 12x17 ซม. น่าสนใจมาก ควรตรวจสอบ F.(9)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter - Letter of June RS 128 signed by Phra Ong Chao Alungkarn submitted to H.M. the Queen requesting for working as trainee at Ministry of Foreign Affair. Letter size 21x34 cm. Aging and stained. (1)
จดหมาย -จดหมายเดือนมิถุนายน ร.ศ. 128 ลงพระนามโดยพระองค์เจ้าอลังการ กราบทูลพระบรมราชินีนาถเพื่อฝากลูกเข้าฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ขนาดจดหมาย 21x34 ซม. เก่าเก็บและมีรอยด่าง (1)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
Letter - Lot of 2 letters from His Siamese Majesty's Consulate in Singapore to H.R.H. Prince Devanudaywongse dated 30 December 1879 and 6 January 1880 respectively. Content about official issue. Letter size 20x25 cm. Aging and stained. (2)
จดหมาย - กลุ่มจดหมาย 2 ฉบับส่งจากกงสุลสยามในสิงคโปรกราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทววงษวโรปการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 1879 และ 6 มกราคม 1880 ตามลำดับ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อราชการ ขนาดจดหมาย 20x25 ซม. เก่าเก็บและมีรอยด่าง (2)

Auction Result for LOT NO:28:   unsold

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Lot of 2 covers autographed by King Rama V, one signed in Thai “Siammin” to H.R.H. Prince Devavongse Varoprakarn with text translate to received this in Bangkok on 9 October 3 p.m. from H.R.H. Prince Nakornchaisri, and another signed n English “C.R.S.” to same. Size 19x19 cm. and 21.5x17 cm. respectively. The former was cut to open on both sides while another fine but with trace of clip. (2) "
กลุ่มซองจดหมาย 2 ซอง ลงพระปรมาภิไธยโดยรัชกาลที่ 5 ซองหนึ่งเป็นภาษาไทย “สยามมินทร์” ถึงพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทววงษวโรปการ พร้อมข้อความว่า ได้รับที่กรุงเทพฯ วันที่ 9 ตุลาคม บ่าย 3 โมง จากกรมหมื่นนครไชยศรี อีกซองหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ “C.R.S.” ถึงพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทววงษวโรปการ ขนาด 19x19 ซม. และ 21.5x17 ซม. ตามลำดับ ซองแรกถูกตัดทั้งสองด้าน อีกซองสภาพดีแต่มีรอยคลิปหนีบกระดาษ (2)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
Lot of 3 Asia maps included Samuel Dunn 1789 of size 51x39 cm.; John Tallis (c 1860) size 37x27 cm.; and Christian Reichard 1817 of size 66x55 cm. All center folded. Fine. Inspection suggested. Owner claimed all maps are original. F.(3)
กลุ่มแผนที่เอเซีย 3 แผ่น ประกอบด้วย Samuel Dunn 1789 ขนาด 51x39 ซม.; John Tallis (c 1860) ขนาด 37x27 ซม.; และ Christian Reichard 1817 ขนาด 66x55 ซม. ทุกใบพับตรงกลาง สภาพดี ควรตรวจสอบ เจ้าของบอกว่าแผนที่ทุกใบ original F.(3)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
Lot of 3 cheques included 2 blank cheques of The National and City Bank of Thailand Ltd. and Agricultural Bank Ltd. and one dividen cheque of Bank of Asia for Industrial and Commercial Ltd. All with revenues attached on document. Very fine. VF.(3)
กลุ่มเช็ค 3 ใบ ประกอบด้วยเช็คเปล่า 2 ใบของธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย จำกัด และธนาคารเกษตร จำกัด อีกใบหนึ่งเป๋นเช็คเงินปันผลของธนาคารแห่งเอเซียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจำกัดทุกฉบับมีติดอากรแสตมป์ สภาพดีมาก VF.(3)

Auction Result for LOT NO:31:   unsold

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
"Lot of 5 letters in period of 1900-21 included 2 signed by Kitiyakara about picnic boat , 1 signed by H.R.H. Prince Svasti Sobhon about the translation of The Prophet's Prayer, 1 signed by Chao Phraya Tanmatigornnathibordee about appointing the royal prince, and 1 signed by Rajsasnasopol about Bangkok Times Newspaper. Aging and stained. Inspection suggested. (5)"
"กลุ่มจดหมาย 5 ฉบับ ในช่วงปี 2443-63 ประกอบด้วย จดหมายลงนามโดยกิติยากร 2 ฉบับ เกี่ยวกับเรือปิคนิค,จดหมายลงนามโดย กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ เกี่ยวกับแปลโอวาทปาติโมกข์ 1 ฉบับ, จดหมายลงนามโดยเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เกี่ยวกับตั้งพระองค์เจ้า 1 ฉบับ, และจดหมายลงนามโดยราชสาสนโสภณ เกี่ยวกับเรื่องหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ 1 ฉบับ เก่าเก็บและมีรอยด่าง ควรตรวจสอบ (5)"

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Lot of 8 books included 1. 1883 “Eighteenth Century Essays”by Austin Dobson, 283 pages; 2.1893 “Northen Germany” by K. Baedeker, 422 pages with map; 3. 1900 “Italy” by K. Baedeker, 454 pages with map; 4. 1908 “The Arabian Nights Entertainment” by Andrew Lang, 424 pages; 5. 1930 “A Book of Make-Up” by Eric Ward, 98 pages; 6. 1979 “The Work of E H Shepard” edited by Rawle Knox, 256 pages; 7. 1979 “P.G. Wodehouse” by Joseph Connolly,160 pages; and 8. 1979 “P.G. Wodehouse” by Joseph Connolly,160 pages. All hardbound covers, size 10x17 cm. - 20x26 cm. Text in English with and without illustrations. Good condition. F.(8) "
"กลุ่มหนังสือ 8 เล่ม ประกอบ 1. 1883 “Eighteenth Century Essays” โดย Austin Dobson,หนา 283 หน้า; 2.1893 “Northen Germany” โดย K. Baedeker, หนา 422 หน้า มีแผนที่; 3. 1900 “Italy” โดย K. Baedeker, หนา 454 หน้า มีแผนที่; 4. 1908 “The Arabian Nights Entertainment” โดย Andrew Lang, หนา 424 หน้า; 5. 1930 “A Book of Make-Up” โดย Eric Ward, หนา 98 หน้า; 6. 1979 “The Work of E H Shepard” เรียบเรียงโดย Rawle Knox, หนา 256 หน้า; 7. 1979 “P.G. Wodehouse” โดย Joseph Connolly,หนา 160 หน้า; และ 8. 1979 “P.G. Wodehouse” โดย Joseph Connolly,หนา 160 หน้า ปกแข็งทั้งหมด ขนาด 10x17 ซม. - 20x26 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ มีภาพประกอบและไม่มีภาพประกอบText in English with and without illustrations. Good condition. F.(8) "

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 1900

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Lot of 8 different picture postcards included picture of H.M. the Queen's Elephant, the Ceremonial March, The Yang People, Ramayana Dancing, etc. Unused. Fine. F.(8) "
"กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ ภาพแตกต่างกัน 8 ใบ ประกอบด้วย ช้างพระที่นั่งสมเด็จพระราชินี, ขบวนราชพิธี, ชาวยาง, รำรามเกียรติ เป็นต้น ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(8) "

Auction Result for LOT NO:34:   unsold

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 74000   Approx: € 1850  Download Blank POST-BID
"Lottery 1929-1956 Collection of Thai Government Lottery, Provincial & Charity lottery, total 554 different pieces, numerous scarce pieces, conditions are very fine to excellent, more inspection recommended. (554) "
2472-2499 คอลเลคชั่นลอตเตอรี่ไทยสมัยเก่า สลากบำรุงทองที่ สลากสังคมสงเคาระห์ สลากการกุศลจำนวนรวม 554ฉบับต่างกันหมด หลายฉบับหายากมาก สภาพสวยถึงสวยมากๆ ยากมากสำหรับการรวบรวมให้ต่งกันได้มากขนาดนี้ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติม (554)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 98000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
"Lottery: 1920 King Rama 6 “Scout Fund Lottery, Million Baht”, large size 14cm.x21cm., the very first lottery ticket in King Rama 6 sold at 1 Baht per piece, showing large tiger on the foreground, violet rubber stamp of the Tiger’s head on the upper left & signature of the Tiger’Corp. General on the upper right, on reverse printed winning prizes “promised to pay to the holder”, 4-folded otherwise very fine condition. A copy of Lottery Result never seen before is also included. Extremely scarce. (2)"
2462 “ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท” เป็นลอตเตอรี่ฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่6 เพื่อหารายได้บำรุงกองอาสาสมัครเสือป่า ขนาดใหญ่มาก 14ซม.x21ซม. จำหน่ายในราคาฉบับละ1บาท ด้านหน้ามีภาพเสือตัวใหญ่นอนอยู่ตรงกลาง ประทับตรายางสีม่วงภาพหัวเสือที่ขอบด้านซ้ายและลายเซ็นหัวหน้ากองอาสาที่ขอบด้านขวา ด้านหลังพิมพ์รายละเอียดรางวัลต่างๆ มีรอยพับ 4 รอยมิฉะนั้นสภาพดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลการออกรางวัลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหนึ่งใบด้วย หายากมาก (2)

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 34000

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of 20 Royal Photographs with duplicates housed in album, 14 photograph frames size 29x36 cm., nice and good for souvenir and give-away gift, etc. Low starting price. F.(1 lot) "
ล็อตรวมประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระราชินีนาถ มีภาพซ้ำกัน รวม 20 ภาพ กรอบรูป ขนาด 29x36 ซม. จำนวน 14 อัน สวยและเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ และอื่นๆ ราคาเริ่มต้นต่ำ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 9400   Approx: € 235  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of book and cigarette cards. Book titled “Thai Cigarette Cards” by Serm Soontranunt published and distributed by Riverbook, 136 pages hardbound cover size 25x22 cm., text in Thai with data of cigarette cards and colour illustrations. Cigarette cards included 1. Thai Classical Dancer 1st Series 2xset of 50 released in B.E. 2458; 2. Phra Apai Manee 2nd Series (Red Letters) set of 36 released in B.E. 2460; 3. I-Nao set of 50 released in B.E. 2461; 4. Ramayana (Dual) set of 50 released in B.E. 2463; 5. Celestial Bodies set of 50 released in B.E. 2464 ; and 6. Thai Alphabet set of 50 released in 2465. All issued by British American Tobacco Co., Ltd. Fine. (1 lot) "
กลุ่มหนังสือและรูปยาซิกาเร็ท หนังสือชื่อ “รูปยาซิกาแรตไทย” โดยเสริม สุนทรานันท์ พิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ หนา 136 หน้า ปกแข็ง ขนาด 25x22 ซม. เป็นภาษาไทยพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับรูปยาซิกาแรตพร้อมภาพประกอบสี รูปยาซิกาแรตประกอบด้วย 1. ชุดรำไทย ชุดที่ 1 2xชุดๆ ละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2458; 2. ชุดพระอภัยมณี ชุดที่ 2 (อักษรแดง) ชุดละ 36 ใบออกในปี พ.ศ. 2460; 3. ชุดอิเหนา ชุดละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2461; 4. ชุดรามเกียรติ์ (คู่) ชุดละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2463; 5. ชุดดาวนพเคราะห์และ 12 นักษัตร ชุดละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2464; และ 6. ชุดพยัญชนะไทย ชุดละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2465 ทุกชุดออกโดยบริษัทยาสูบอังกฤษอะเมริกัน. สภาพดี (1 lot)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of Saving bank cards, cigarette cards, and trading cards. Saving Bank cards included 48 of Wild Animals Series; 48 of Flowers Series; 48 of Ramayana Masks Series; 48 of Earthenware Series; 40 of King and Queen Series; 47 of Himmapan Animals Series 29 that 1 card missing; and Himmapan Animal Series 30 consisting of 2 complete set of 48 card and one set of 47 that 1 card missing. Cigarette cards of 25 each British Butterflies issued by Godfrey Phillips Ltd.; 25 each of Ancient Egypt issued by Cavanders Ltd. and 24 Trading cards issued by Liebig Producten. Very interesting group and very low starting price. Inspection suggestion. F(500+) "
กลุ่มของบัตรภาพสำหรับแจกเด็กของธนาคารออมสิน รูปยาซิกาเร็ท และบัตรสินค้า บัตรภาพธนาคารออมสินประกอบด้วยชุดสัตว์ป่า 48 ใบ; ชุดดอกไม้ 48 ใบ; ชุดหัวโขน 48 ใบ; ชุดเครื่องปั้นดินเผา 48 ใบ; ชุดกษัตริย์และพระราชินี 40 ใบ; ชุดสัตว์หิมพานต์ชุดที่ 29 จำนวน 47 ใบขาดไป 1 ใบ; และชุดสัตว์หิมพานต์ชุดที่ 30 ครบชุด 2 ชุดๆ ละ 48 ใบอีกชุดหนึ่งขาดไป 1 ใบ รูปยาซิกาเร็ทชุดBritish Butterflies 25 ใบออกโดย Godfrey Phillips Ltd.; ชุด Ancient Egypt 25 ใบออกโดย Cavanders Ltd. และบัตรสินค้า 24 ใบออกโดย Liebig Productenเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและสภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำ ควรตรวจสอบ F(500+)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 3700

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Official stationary cards x 3 unused included one mourning card bearing the Coat of Arms emblem and two bearing emblem of King Rama VI at the time he was the Crown Prince one multicolour and one in red. Size 13x20 cm., and 11.5x17.5 cm. respectively. Fine but one with minor fault. Inspection suggested. F.(3)"
"กลุ่มการ์ดเครื่องเขียน 3 แผ่น ประกอบด้วย การ์ดสำหรับงานศพพิมพ์ตราแผ่นดินอยู่ตรงกึ่งกลางด้านบน และอีกสองใบมีตราส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 6 เมื่อทรงดำรงพระดิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร พิมพ์หลากสีและสีแดง ขนาด 13x20 ซม., และ 11.5x17.5 ซม. ตามลำดับ สภาพดีแต่มีใบหนึ่งมีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(3)"

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of H.R.H. Princess Valaya Alongkorn in Thai tradition costume. Size 16.5x24 cm. Excellent condition. (1)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรในฉลองพระองค์ประเพณีไทย ขนาด 16.5x24 ซม. ภาพคมชัดมาก (1)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of King Chulalongkorn and H.R.H. Prince Maha Vajiravudh in childhood. Size 18x24 cm. Excellent condition. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธขณะทรงพระเยาว์ ภาพขนาด 18x24 ซม. ภาพคมชัดมาก (1)

Auction Result for LOT NO:42:   unsold

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit and also Princess Mother taken on the train during Royal Official Visit to Europe. Size 24x18 cm. Excellent condition. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จย่ามทรงฉายบนรถไฟระหว่างการเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการ ขนาด 24x18 ซม. ภาพคมชัมาก (1)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit in privacy. Size 24x17 cm. Excellent condition. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำส่วนพระองค์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขนาด 24x17 ซม. ภาพคมชัดมาก (1)

Auction Result for LOT NO:44:   unsold

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit taken with President Charles De Gaulle and his wife, Madam Yvonne Vendroux, on Royal Official Visit to France in 1960. Both King Bhumibol and President De Gaulle decorated with “The Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri”. Size 24x16.5 cm. Excellent condition. 1)"
"พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงฉายร่วมกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส Charles de Gaulle และภรรยา Madam Yvonne Vendroux, ระหว่างเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1960 ท่านประธานาธิบดี และ ร.๙ ประดับ “เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” ภาพขนาด 24x16.5 ซม. ภาพคมชัดมาก (1)"

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit their children, young Princess Ubolratana Rajakany and newly born Prince Vajiralongkorn. Size 24x18 cm. Excellent condition.(1)"
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระราชบุตรธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีและ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ขนาด 24x18 ซม. ภาพคมชัดมาก (1)

Auction Result for LOT NO:46:   unsold

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Royal Photograph - Lot of 25 royal photographs of H.M. Their the King and the Queen and H.R.H. Princess Maha Chakri Siridhorn on royal activities, size 9x13.5 cm. in B&W and few color. Also 6 B&W photographs size 1”x1-1/4”. Very interesting. F.(1 lot)"
พระฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระราชินีฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ระหว่างปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รวม 25 ใบ ขนาด 9x13.5 ซม. เป็นภาพขาวดำและภาพสีเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีภาพขาวดำ ขนาด 1”x1-1/4” อีก 6 ใบ น่าสนใจ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Royal Photograph - Lot of 7 B&W photograph of King Rama V. All reproduction. Size 7x9 cm. - 9x14 cm. F.(7)
พระฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระฉายาลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 7 ภาพ ทั้งหมดทำขึ้นใหม่ ขนาด 7x9 ซม. - 9x14 ซม. F.(7)

Auction Result for LOT NO:48:   unsold

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 2 B&W photographs of Prince Birabongse of Siam on the occasion of the 35th anniversary of the Zandvooprt circuit bearing number 107 and 112 respectively. Prince Birabongse autographed on photograph number 107 in red ink. Size 55x38 cm. F.(2)
รูปถ่าย - รูปถ่ายขาวดำของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช 2 ภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของสนามแข่งรถ Zandvooprt หมายเลข 107 และ 112 ตามลำดับ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชทรงลงพระนามบนภาพหมายเลข 107 ด้วยหมึกสีแดง ขนาด 55x38 ซม. F.(2)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
"Photograph - Lot of 42 photographs of Baron Studios relating to Cambodia's and Thai's way of life, culture, Khon dance, cremation ceremony, Khmer Sanctuary, etc. Mostly B&W. Size varying from 6x6 cm. - 40x25 cm. Various not in rectangular shape. One minor fault. Very interest. Inspection suggested. F.(42)"
รูปถ่าย - กลุ่มรูปถ่าย 42 ใบของ Baron Studios ของเขมรและไทยเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ประเพณี โขน งานศพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขมร เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นภาพขาวดำ ขนาดตั้งแต่ 6x6 ซม. - 40x25 ซม. มีหลายภาพที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีตำหนิหนึ่งใบ น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.(42)

Auction Result for LOT NO:50:   unsold
Found 2548 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price